Lead

Feb 6 10 3:52 PM

Tags : :

LOV I RIBOLOV U GRANIČNOM POJASU
Zvanična informacija GRANIČNE POLICIJE BiH o proceduri za lov u graničnom pojasu
preuzeta sa njihovog sajta


Pojedinačni ili grupni lov u dubini od 300 metara od granične linije mora se pismeno najaviti nadležnoj jedinici GP-a BiH najkasnije 24 sata prije početka lova. 
Informacije o uvjetima ulaska stranih državljana koji dolaze u BiH radi lova 

  • Strani državljani koji dolaze u BiH radi lova obavezni su pokazati poziv lovačkog društva iz BiH i prijaviti lovačko oružje i municiju policijskim službenicima GP-a prilikom prelaska državne granice. 
  • Ako lovačko oružje i municija nisu uneseni u putnu ispravu osobe iz prethodnog stavka, a osoba ima odobrenje koje je izdao ovlašteni organ u zemlji iz koje dolazi, to odobrenje, kao i oružje i municija koje osoba nosi bit će uneseni u putnu ispravu. 
  • Ako lovačko oružje i municija nisu uneseni u putnu ispravu osobe iz stavka (1) , a ta osoba nema odobrenje izdano od ovlaštenoga organa u državi iz koje dolazi, policijski službenik GP BiH privremeno će oduzeti oružje i municiju i uputiti osobu radi dobivanja odobrenje od nadležnog tijela u svojoj državi u roku od 90 dana te izdati potvrdu o privremenom oduzimanju.